martes, 17 de junio de 2014

Summer time!!


The course has finished the last month and now we are free! I hope you spend a good time with your families and friends this summer, we have to take a rest in our holiday in order to start the next course in a good way! Good luck! See you soon! 

"Aquest curs ha finalitzat l'últim mes i ara som lliures! Espero que us ho passeu bé amb els vostres familiars i amics aquest estiu, hem de descansar a les vacances per començar el següent curs d'una bona manera! Molta sort! Ens veiem!"

domingo, 25 de mayo de 2014

The crewman

Hi people!

The next week is the last one of this course and the children know that they will have to bring the magic stones they received to the crewman. Don't forget to bring them to the class! The crewman wants to know that everybody has been good at the English classes, so if you have all of them, you will receive a present. 

See you tomorrow!

"Hola gent!

La setmana vinent és l'última del curs i els nens saben que hauran de portar les pedres màgiques que van rebre al tripulant. No oblideu de portar-les a la classe! El tripulant vol saber que tots han sigut bons a les classes d'anglès, per tant si les tens totes, obtindràs un regal.

Ens veiem demà!"

The city


The last week, we were making a craft! The children had to create their own city, their perfect town, and they had to write the most important things in English! Look at this city, it has a lot of different things: shops, car, people, flat and school, trees: it's a wonderful town! 

"L'última setmana, vam estar fent una manualitat! Els nens van haver de crear la seva pròpia ciutat, la seva ciutat ideal, i ells van haver d'escriure les coses més importants en anglès! Mira aquesta ciutat, té moltes coses diferents: botigues, cotxes, gent, edificis, escoles i arbres: és una ciutat meravellosa!".

martes, 20 de mayo de 2014

Kiss you - One Direction
The students enjoyed a lot singing this fantastic song!! 

"Els nens s'ho van passar molt bé cantant aquesta fantàstica cançó."

domingo, 4 de mayo de 2014

The clothes


What type of clothes we can buy in a shopping centre? This is the question the children are going to answer in the next classes, in order to know what are the most important clothes we use every day and what clothes we use in summer or winter. Moreover, the students are going to learn new vocabulary related to the clothes (skirt, t-shirt, hat, boots, socks, shoes, jeans, shorts...) and they are going to put them into practise in a game called "we're going to the shopping centre". Let's see what the kids know about this topic and let's practise a little bit more in the English classes!!

" Quin tipus de roba podem comprar al centre comercial? Aquesta és la pregunta que els alumnes hauran de respondre en les següents classes, per tal de saber quina és la roba més important que utilitzem cada dia i quina roba fem servir a l'estiu o al hivern. A més a més, els estudiants aprendran nou vocabulari relacionat amb la roba (faldilla, samarreta, barret, botes, mitjons, sabates, texans, pantalons curts...) i ells ho posaran en pràctica a un joc anomenat "anem al centre comercial". Anem a veure què saben els infants sobre aquest tòpic i anem a practicar-ho una mica més a les classes d'anglès! "


viernes, 25 de abril de 2014

HappyThe new song the students are going to sing and dance in the classes is " Happy - Pharrell Williams ". We studied the emotions and the feelings and for them will be easier to learn the chorus.

La nova cançó que els estudiants cantaran i ballaran a les classes és " Feliç - Pharrell Williams ". Vam estudiar les emocions i els sentiments i per a ells serà més fàcil aprendre la tornada.

Saint George's Day


Saint George's day is the feast day of Saint George and the national day for England. This celebration is well known by the legend of Saint George and the princess, who was rescued for the bad and big dragon. The legend said that from the dragon's blood, beautiful red roses were born and Saint George gave them to the princess. 

El dia de Sant Jordi és la festa de Sant Jordi i el dia nacional per Anglaterra. Aquesta celebració és molt coneguda per la llegenda de Sant Jordi i la princesa, qui va ser rescatada pel dolent i gran drac. La llegenda explica que de la sang del drac, roses vermelles i maques van aparèixer i Sant Jordi les va donar a la princesa. 

Saint George's day is celebrated on 23th April and the legend explains that the men have to give a rose to the women and the women a book to the men. For this reason, in the English classes the students made a craft, they made fantastic red roses for their families!

El dia de Sant Jordi és celebrat el 23 d'abril i la llegenda explica que els homes regalen una rosa a les dones i les dones un llibre als homes. Per aquesta raó, a les classes d'anglès els estudiants van fer una manualitat, ells van realitzar fantàstiques roses vermelles per les seves famílies!